www.jujitsupierobianchi.it

DAI - SAN JU-JITSU NO KATA

1 PUGNALATA DALL’ALTO Juji Uke - Ura Haito - Ippon Seoi Nage - Ude Hishigi Hiza gatame
2 PUGNALATA DALL’ALTO Age Uke - Ude garami - O soto Otoshi - Ude garami
3 PUGNALATA INCROCIATA Morote Uke - Tsuki Jodan - Waki gatame
4 PUGNALATA BASSA Chudan Soto Uke - Kote Gaeshi - Kote Gaeshi gatame
5 PUGNALATA BASSA Te Osae Uke - Tate Hishigi - Ude gatame
6 PUGNALATA BASSA Mikazuki Geri Uke - Ushiro Ura Mawashi Geri - Tsuki con controllo a terra
7 BASTONATA DALL’ALTO Uki Otoshi in ginocchio - Ude gatame
8 BASTONATA DALL’ALTO Morote Gari - Yoko Geri Gedan al viso
9 BASTONATA FENDENTE
LATERALE
Morote Uke interno a seguire - Passaggio sotto il braccio - Uki Otoshi con braccio fra le gambe di Uke - Ude gatame
10 BASTONATA FENDENTE
LATERALE
Soto Makikomi diretto - Ushiro Mawashi Empi
11 BASTONATA FENDENTE
LATERALE
Morote Uke - Mawashi Empi Jodan - Shionage esterno con falciata - Shionage gatame