www.jujitsupierobianchi.it

DAI - NI JU-JITSU NO KATA

1 STRANGOLAMENTO LATERALE Tsuki Jodan - Ude garami - O soto Otoshi - Ude garami
2 STRANGOLAMENTO FRONTALE Tsuki Jodan - Ude garami - Ippon Seoi Nage - Ude Henkan gatame
3 STRANGOLAMENTO FRONTALE Tsuki Jodan - Sode Tsuri Komi Goshi - Ude Osae gatame ruotando sul ginocchio
4 STRANGOLAMENTO FRONTALE Tsuki Jodan - O Soto Osae - Kanuki gatame
5 STRANGOLAMENTO FRONTALE Tsuki Jodan - Kote Gaeshi - Kote Gaeshi gatame
6 PRESA AL BAVERO OPPOSTO Distrazione al viso - Ikkyo - Ude Osae gatame
7 PRESA AL BAVERO DOPPIA Distrazione al viso - Nikkyo - Kote Mawashi gatame
8 PRESA AL BAVERO DOPPIA Ude gatame in rotazione - O soto Otoshi - Ude Hishiji Juji gatame
9 PRESA AL POLSO INCROCIATA Kin Geri - Nikkyo - Kote Mawashi gatame
10 PRESA AL POLSO INCROCIATA Shionage in ginocchio diretto - Ude gatame
11 PRESA AL POLSO DIRETTA Tsuki Jodan - Sankyo - Ikkyo - Ude Osae gatame