www.jujitsupierobianchi.it

DAI - ICI JU-JITSU NO KATA

1 OI-TSUKI JODAN Uchi Uke interna anticipata - O Soto Osae - Kanuki gatame
2 OI-TSUKI JODAN Uchi Uke interna con distrazione al viso - Ude gatame con trazione - Mikazuki Geri - Mae Koshi Nage - Ude garami
3 OI-TSUKI JODAN Uchi Uke esterna - Tsuki Jodan- Hiji gatame - Taisabaki - Kote Gaeshi - Kote Gaeshi gatame
4 OI-TSUKI JODAN Uchi Uke esterna - Iriminage Ju- Tate hishigi - Ude gatame
5 OI-TSUKI JODAN Uchi Uke esterna - Iriminage GO
6 GYAKU-TSUKI CHUDAN Uchi Uke esterna - Ura Tsuki - Mae Koshi Nage - Ude Hishiji Hiza gatame
7 MAWASHI SHUTO JODAN Koshi Guruma diretto - Ude Hishiji gatame
8 SHOMEN UCHI Ippon Seoi Nage diretto - Hiza Ude garame
9 URAKEN JODAN Morote Uke a seguire - Shionage esterna - Shionage gatame
10 MAE GERI CHUDAN Gedan Barai esterno - Kuzure De Ashi Barai - Ude Henkan gatame
11 MAWASHI GERI CHUDAN Gedan Barai interno - Gedan Barai e Mawashi Shuto - Uchi Mata - controllo gamba ed interno coscia